Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

LOVER OG REGLER

Norsk lovgivning

Avfallsforskriftens kap. 1 om kasserte EE-produkter:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Vedlegg 1 til kapittel 1 i avfallsforskriften:
Produktgrupper for EE-produkter og EE-avfall.

Vedlegg 2, del A til kapittel 1 i avfallsforskriften:
Sertifisering av returselskap. Definisjoner

Vedlegg 2, del B til kapittel 1 i avfallsforskriften: 
Sertifisering av returselskap. Regler for sertifisering av returselskap

Vedlegg 2, del C til kapittel 1 i avfallsforskriften
Sertifisering av returselskap. Kriterier for sertifisering av returselskap

Avfallsforskriftens kap 11 om farlig avfall:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Kapittel 11 om farlig avfall. 

Produktforskriften (se §§ 2-21 2-22 og 2-23 om EE-produkter):
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). 

Forurensningsloven
Lov om vern mot forurensing og om avfall (Forurensingsloven)Europeisk lovgivning

WEEE-direktivet:
EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU F av 4. juli  2012 om Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE). 

RoHS-direktivet:
EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/65/Eu av 8. juni 2011 om the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS) 

WEEE-direktivet regulerer returordninger og gjenvinning av avfall fra elektriske og elektroniske produkter og merking av elektriske- og elektroniske produkter. Bestemmelsene om returordninger og gjenvinning i dette direktivet er tatt inn i avfallsforskriftens kapittel 1.

RoHS-direktivet er et direktiv som begrenser bruk av bestemte, farlige stoffer i elektronisk og elektrisk utstyr. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Bestemmelsene i dette direktivet og merkekravene i WEEE-direktivet et tatt inn i produktforskriftens vedlegg til kapittel 2; Vedlegg 5.