Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Innrapportering

EE-registeret innhenter data fra returselskapene og fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Dataene brukes i EE-registerets oppfølgingsarbeid mot produsenter og importører som ikke oppfyller sine forpliktelser etter avfallsforskriften og for å sammenstille rapporter til Miljødirektoratet. Under gis en oversikt over hvilke data som hentes inn.


Returselskapenes rapportering til EE-registeret.
Både kollektivt og individuelt finansierte returselskaper skal rapportere følgende til EE-registeret:

Kontinuerlig:

 • Oversikt over medlemmer i returselskapet

En oversikt over hvilke rutiner som skal følges for oppdatering av medlemslistene finnes her:
Rutiner for oppdatering av medlemslister.

Hvert halvår:

 • Medlemmenes innenlandske produksjon av EE-produkter i tonn, fordelt på de ulike produktgruppene/undergruppene
 • Mengde innsamlet EE-avfall i tonn, fordelt på produktgrupper/undergrupper samt innsamlingsfylke og – kommune.
 • Prosentvis fordeling av innsamlede mengder EE-avfall på husholdninger og andre kilder. 
  Rapporteringsfristene er satt til 15. august (for første halvår) og 15. februar (for andre halvår).

Årlig:

 • Behandlet mengde EE-avfall i tonn fordelt på produktgrupper/undergrupper, behandlingsmåte og land.
 • Mengde EE-produkter i tonn og stk som har gått til gjenbruk som hele apparater, fordelt på de ulike produktgruppene/undergruppene.
 • Behandlet mengde EE-avfall i tonn fordelt på materialtyper/avfallsfraksjon, behandlingsmåte og land (prøverapportering for 2008, første ordinære rapportering vil gjelde for 2009).
 • Behandlingsanlegg for EE-avfall, navn på alle behandlingsanlegg, landkode og hvilke materialtyper/avfallsfraksjon som behandles på de ulike behandlingsanleggene. 
  Rapporteringsfristen for disse rapportene er satt til 15. februar (for foregående år).

En kortfattet oversikt over hvilke data som returselskapene skal rapportere til EE-registeret finnes her:
Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper

En mer detaljert gjennomgang av innholdet i de ulike rapporteringene finnes her:
Notat om data som rapporteres til EE-registeret 


Returselskapenes rapportering til Miljødirektoratet og EE-registeret.

Årlig:
Returselskapene skal for perioden 1.januar  - 31.desember , etter vedtak fra Miljdirektoratet levere årsrapport over innsamlete mengder EE-avfall, revisorgodkjenning av totalt innsamlete mengder EE-avfall og en erklæring om gjennomført revisorkontroll av snittvekt og fordelingsnøkler. Rapporteringsfristen er satt til 15.februar.


Toll- og avgiftsdirektoratet rapportering til EE-registeret.

Hvert kvartal:

 • Importerte EE-varer, spesifisert på varenummer, importør, adresse, antall, verdi og vekt.
 • Eksporterte EE-varer, spesifisert på varenummer, eksportør, vekt og mottakerland.
 • Relevante varenummer spesifiseres av EE-registeret.  Oversikten over varenummerene finnes på denne siden (se link til Excel ark nederst på siden).

Mer informasjon om hvilke data EE-registeret henter fra Toll- og avgiftsdirektoratet finnes her:
Oversikt over EE-registerets bestilling av data fra TAD (oppdatert 10.05.2007).