Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Innrapportering

EE-registeret innhenter data fra returselskapene og fra Tolletaten. Dataene brukes i EE-registerets oppfølgingsarbeid mot produsenter og importører som ikke oppfyller sine forpliktelser etter avfallsforskriften og for å sammenstille rapporter til Miljødirektoratet. Under gis en oversikt over hvilke data som hentes inn.


Returselskapenes rapportering til EE-registeret.
Både kollektivt og individuelt finansierte returselskaper skal rapportere følgende til EE-registeret:

Kontinuerlig:

 • Oversikt over medlemmer i returselskapet

En oversikt over hvilke rutiner som skal følges for oppdatering av medlemslistene finnes her:
Rutiner for oppdatering av medlemslister.

Hvert halvår:

 • Medlemmenes innenlandske produksjon av EE-produkter i tonn, fordelt på de ulike produktgruppene/undergruppene
 • Mengde innsamlet EE-avfall i tonn, fordelt på produktgrupper/undergrupper samt innsamlingsfylke og – kommune samt region.
 • Prosentvis fordeling av innsamlede mengder EE-avfall på husholdninger og andre kilder. 
  Rapporteringsfristene er satt til 15. august (for første halvår) og 15. februar (for andre halvår).

Årlig:

 • Behandlet mengde EE-avfall i tonn fordelt på produktgrupper/undergrupper, behandlingsmåte og land.
 • Mengde EE-produkter i tonn og stk som har gått til gjenbruk som hele apparater, fordelt på de ulike produktgruppene/undergruppene.
 • Behandlet mengde EE-avfall i tonn fordelt på materialtyper/avfallsfraksjon, behandlingsmåte og land (prøverapportering for 2008, første ordinære rapportering vil gjelde for 2009).
 • Behandlingsanlegg for EE-avfall, navn på alle behandlingsanlegg, landkode og hvilke materialtyper/avfallsfraksjon som behandles på de ulike behandlingsanleggene. 
  Rapporteringsfristen for disse rapportene er satt til 15. februar (for foregående år).
 • Returselskapene skal for perioden 1.januar  - 31.desember levere årsrapport over innsamlete mengder EE-avfall, revisorgodkjenning av totalt innsamlete mengder EE-avfall og en erklæring om gjennomført revisorkontroll av snittvekt og fordelingsnøkler. Rapporteringsfristen er satt til 15.februar.

En kortfattet oversikt over hvilke data som returselskapene skal rapportere til EE-registeret finnes her:
Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper

En mer detaljert gjennomgang av innholdet i de ulike rapporteringene finnes her:
Notat om data som rapporteres til EE-registeret 


Tolletatens rapportering til EE-registeret.

Hvert kvartal:

 • Importerte EE-varer, spesifisert på varenummer, importør, adresse, antall, verdi og vekt.
 • Eksporterte EE-varer, spesifisert på varenummer, eksportør, vekt og mottakerland.
 • Relevante varenummer spesifiseres av EE-registeret.  Oversikten over varenummerene finnes på denne siden (se link til Excel ark nederst på siden).

Mer informasjon om hvilke data EE-registeret henter fra Tolletaten finnes her:
Oversikt over EE-registerets bestilling av data fra TOLL .