Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Individuelt finansierte returselskap 

I et individuelt finansiert returselskap finansierer en eller flere produsenter / importører avfallshåndteringen av sine egne produkter. 

I tillegg til pliktene som er felles for alle returselskap, har individuelt finansierte returselskaper følgende plikter:


Innsamling av avfall

  • Returselskapet har ansvar for EE-produkter som hvert av medlemmene har produsert i Norge eller importert etter at vedkommende produsent / importør ble medlem i returselskapet. Ansvaret gjelder til disse EE-produktene blir kassert eller eksportert, og uavhengig av om produsenten fortsatt er medlem i returselskapet.
  • Returselskapet må etablere og drive innsamlingsordninger som gjør det overveiende sannsynlig at de EE-produktene selskapet har ansvar for, returneres til returselskapet ved kassering.
  • Returselskapet kan ikke kreve at forhandlere eller kommuner sorterer ut og/eller overleverer kasserte EE-produkter av et bestemt merke eller fabrikat til returselskapet. Returselskapet kan heller ikke basere sannsynliggjøringen i punktet over på slik utsortering og/eller overlevering.  

Nærmere detaljer om plikten til å samle inn EE-avfall finnes i avfallsforskriftens § 1-15. Forskriftsteksten finnes under lover og regler.


 

Finansiell garanti

  • Returselskapet skal sikre at det for hvert EE-produkt som medlemmene produserer i Norge eller importerer, stilles en finansiell garanti som er tilstrekkelig for innsamling og håndtering av EE-produktet på det tidspunkt det kasseres. Materialverdien kan ikke medregnes.
  • Returselskapet skal beregne nødvendig garantibeløp for hvert medlem. Garantien skal godkjennes av Miljødirektoratet.
  • Når et EE-produkt er identifisert som kassert, eller når en på forhånd beregnet og fastsatt levetid er utløpt, skal en representativ andel av garantibeløpet frigis.
  • Når returselskapet får tilbakebetalt finansiell garanti, skal nødvendig beløp brukes til å samle inn og håndtere EE-avfallet.  

Nærmere detaljer om plikten til å avsette finansiell garanti finnes i avfallsforskriftens § 1-16. Forskriftsteksten finnes under lover og regler.


 

Delta i finansiering av kollektive returselskaper

  • Individuelt finansierte returselskaper skal delta i finansiering av kollektivt finansierte returselskaper for å dekke kostnader knyttet til avfall fra EE-produkter som er produsert i Norge eller importert før hvert av medlemmene sluttet seg til selskapet, samt kostnader for alt EE-avfall som det ikke er mulig å knytte til en eksisterende produsent.
  • Denne kollektive forpliktelsen beregnes av returselskapet ut fra antatt gjennomsnittlig levetid for hvert av de aktuelle produktene.
  • Den kollektive forpliktelsen skal betales til EE-registeret for fordeling til de kollektivt finansierte returselskapene etter deres markedsandel.  

Nærmere detaljer om plikten til å delta i finansieringen av kollektive returselskaper finnes i avfallsforskriftens § 1-17. Formelen som skal benyttes for å beregne dette finnes i avfallsforskriftens vedlegg 2, del C, kriterium 5.01. Forskriftsteksten finnes under lover og regler.

 

EE-registerets administrative kostnader forbundet med finansiell garanti og kollektiv forpliktelse skal dekkes av det enkelte individuelle returselskap på timebasis.