Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Plikter for produsenter og importører

Alle som ervervsmessig importerer eller i Norge produserer EE-produkter til det norske markedet er forpliktet til å finansiere innsamling og håndtering av EE-avfall. Dette produsentansvaret kan ivaretas på to måter:
1.         Delta i et kollektivt finansiert returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet
2.         Delta i et individuelt finansiert returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet


Kollektivt finansiert returselskap
Å delta i et kollektivt finansiert returselskap innebærer at produsenten/importøren kjøper tjenester av et godkjent returselskap og overlater størstedelen av ansvaret for å oppfylle avfallsforskriftens krav til dette selskapet. En oversikt over kollektive returselskap finnes under Godkjente returselskap.


Individuelt finansiert returselskap
Å delta i et individuelt finansiert returselskap betyr at produsenten/importøren påtar seg et individuelt produsentansvar. Det vil si at produsenten/importøren forplikter seg til å finansiere avfallshåndteringen av sine egne produkter når de oppstår som avfall i fremtiden. Mer informasjon om hvilke plikter som ligger på individuelt finansierte returselskap finnes her.


Deltagelse i returselskap
Plikten til å delta i et kollektivt eller individuelt returselskap gjelder for produsenter/importører av både komponenter og selvstendige EE-produkter. For å bli regnet som medlem må produsenten/importøren inngå avtale om kjøp av tjenester fra et godkjent returselskap, eller så må produsenten/importøren selv drive et godkjent returselskap.

Medlemskapet skal dekke de produktgrupper som produseres eller importeres. Nærmere detaljer om krav om medlemskap i returselskap finnes i avfallsforskriftens § 1-10. Forskriftsteksten finnes under lover og regler.


Andre plikter
Produsenter/importører er også forpliktet til å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall, bl.a. i sitt salgs- og informasjonsmateriell. Denne informasjonen skal mellom annet si noe om hvor EE-produktene kan leveres når de er kassert, at produktene inngår i en returordning og at de tas imot vederlagsfritt.  Plikten til å informere finnes i § 1-12. Forskriftsteksten finnes under lover og regler.

Både kollektivt finansierte returselskap og individuelt finansierte returselskap er pålagt en rekke krav. Se under plikter for returselskap for mer informasjon om dette. 

Plikter for representanter
Ny avfallsforskrift kapittel 1 trådte i kraft 1.januar 2016. Forskriften gir en representant mulighet til å ivareta pliktene for utenlandske produsenter eller utenlandske forhandlere. En representant er definert som enhver som har en skriftlig erklæring til å representere en utenlandsk produsent som angitt i bokstav n eller en utenlandsk forhandler som angitt i bokstav l, og som er etablert i Norge. (Jf. avfallsforskriften kapittel 1, § 1-10 - § 1-12.)

Representant for utenlandsk produsent
En utenlandsk produsent kan utnevne en representant i Norge som ivaretar kravene til importør og produsent i Norge ved å være medlem i godkjent returselskap. Representanten skal ha en skriftlig erklæring om at den representerer den utenlandske produsenten. I tillegg skal representanten informere de importører som dermed blir fritatt for sine plikter til å være medlem i godkjent returselskap og har også plikt til å rapportere nødvendig data til returselskapet.

Representant for utenlandsk forhandler
En utenlandsk forhandler som selger direkte til private husholdninger i Norge via netthandel, postordresalg eller lignende skal utnevne en re- presentant i Norge som ivaretar krav til med- lemskap i godkjent returselskap. Representan- ten skal ha en skriftlig erklæring om at den representerer en utenlandsk forhandler. I tillegg har representanten plikt til å rapportere nød vendig data til returselskapet.
Mer detaljerte opplysninger finnes i avfallsforskriften kapittel 1,  § 1-10 - § 1-12.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Miljødirektoratet.