Produsentregister for elektriske og elektroniske produkter

Plikter for produsenter og importører

Alle som ervervsmessig importerer eller i Norge produserer EE-produkter til det norske markedet er forpliktet til å finansiere innsamling og håndtering av EE-avfall. Dette produsentansvaret kan ivaretas på to måter:

1.         Delta i et kollektivt finansiert returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet
2.         Delta i et individuelt finansiert returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet

Kollektivt finansiert returselskap
Å delta i et kollektivt finansiert returselskap innebærer at produsenten/importøren kjøper tjenester av et godkjent returselskap og overlater størstedelen av ansvaret for å oppfylle avfallsforskriftens krav til dette selskapet. En oversikt over kollektive returselskap finnes under Godkjente returselskap.

Individuelt finansiert returselskap
Å delta i et individuelt finansiert returselskap betyr at produsenten/importøren påtar seg et individuelt produsentansvar. Det vil si at produsenten/importøren forplikter seg til å finansiere avfallshåndteringen av sine egne produkter når de oppstår som avfall i fremtiden. Mer informasjon om hvilke plikter som ligger på individuelt finansierte returselskap finnes her.

Deltagelse i returselskap
Plikten til å delta i et kollektivt eller individuelt returselskap gjelder for produsenter/importører av både komponenter og selvstendige EE-produkter. For å bli regnet som medlem må produsenten/importøren inngå avtale om kjøp av tjenester fra et godkjent returselskap, eller så må produsenten/importøren selv drive et godkjent returselskap.

Medlemskapet skal dekke de produktgrupper som produseres eller importeres.

Andre plikter
Produsenter/importører er også forpliktet til å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall, bl.a. i sitt salgs- og informasjonsmateriell. Denne informasjonen skal mellom annet si noe om hvor EE-produktene kan leveres når de er kassert, at produktene inngår i en returordning og at de tas imot vederlagsfritt.

Nærmere detaljer om krav om medlemskap i returselskap finnes i avfallsforskriftens § 1-10. Plikten til å informere finnes i § 1-12. Forskriftsteksten finnes under lover og regler.

Både kollektivt finansierte returselskap og individuelt finansierte returselskap er pålagt en rekke krav. Se under plikter for returselskap for mer informasjon om dette.